Marin Shotokan Karate-Do

Masters

Yoshitaka Funakoshi

Tomosaburo Okano

Takashi Akusawa